Prof. Dr. Ayşegül Aksoy
 
Çalışma Konuları
Çevre sistemleri mühendisliği
Toprak ve yeraltı suyu kirliliğinin kontrolü
Su kalitesinin modellemesi ve yönetimi
Çevresel uzaktan algılama
 
 
 
 
E-posta: aaksoy {at} metu.edu.tr
Linkler: enve.metu.edu.tr
Telefon: +90-312-210-5874  Faks: +90-312-210-2646 

 

  Prof. Dr. Tuba Hande Ergüder Bayramoğlu
 
Çalışma Konuları
Anaerobik biyoteknoloji 
Yenilenebilir enerji ve biyo-bazlı ürün üretimi
Biyo-granülasyon 
Endüstriyel / agro-endüstriyel atık/atıksu arıtımı 
Biyolojik azot giderimi
Mikroalglerle nütriyent ve CO2 giderimi
Moleküler tekniklerin mikrobiyal karakterizasyon amaçlı kullanımı
 
E-posta: etubahan {at} metu.edu.tr
Linkler: enve.metu.edu.tr
Telefon: +90-312-210-5875  Faks: +90-312-210-2646 

 

Prof. Dr. Filiz B. Dilek
 
Çalışma Konuları
Su ve atıksu arıtımı
Atıksuların biyolojik arıtımı
Endüstriyel atıksu arıtımı
Atıksu arıtma mikrobiyolojisi
Fiziko-kimyasal arıtma prosesleri
Atık yönetimi
Yaşam döngüsü değerlendirmesi
 
E-posta: fdilek {at} metu.edu.tr
Linkler: enve.metu.edu.tr
Telefon: +90-312-210-5877  Faks: +90-312-210-2646 

 

Prof. Dr. Bülent İçgen
(Bölüm Başkanı)
 
Çalışma Konuları
Bakteriyel bozunma ve dönüşüm ve detoksifikasyon
Kirlenmiş ortamların biyolojik olarak iyileştirilmesi
Aerobik ve anaerobik atık arıtımının biyoteknolojisi
Metabolik mühendislik ve katabolik genler
Mühendislik uygulamalarında biyomoleküler metotlar
Atıktan enerji biyoteknolojisi
Biyogaz tesisleri & çürütme arıtma & biyokütleden enerji santralleri
 
E-posta: bicgen {at} metu.edu.tr
Links: www.metu.edu.tr/~bicgen 
Telefon: +90-312-210-5858  Faks: +90-312-210-2646 

 

  Prof. Dr. İpek İmamoğlu
 
Çalışma Konuları
Ortamdaki halojenli hidrofobik organik kimyasalların (örneğin poliklorlu bifeniller, polibromlu difenil eterler, heksabromosiklododekan gibi) akıbetinin laboratuar (biyotik ve abiyotik mikrokosmlar, mezokosm gibi) ve modelleme (kimyasal kütle dengesi, faktör analizi, pozitif matris faktörü) ile incelenmesi akıbet ve taşınım modeli) çalışmaları.
 
 
 
E-posta: ipeki {at} metu.edu.tr
Linkler: enve.metu.edu.tr
Telefon: +90-312-210-5861  Faks: +90-312-210-2646 

 

  Prof. Dr. F. Dilek Sanin
 
Çalışma Konuları
Arıtma çamurlarının yönetimi
Atıksuların arıtımı, atıksularda mikrokirleticiler ve mikroplastiklerin akıbeti
Arıtma çamurlarında mikrokirleticiler ve mikroplastiklerin incelenmesi; giderimlerinin araştırılması
Katı ve tehlikeli atıkların yönetimi
Atıklardan yenilenebilir enerji eldesi; biyogaz üretimi vb. uygulamalar 
 
E-posta: dsanin {at} metu.edu.tr
Linkler: https://microplastics-sludge-enve.metu.edu.tr/tr
Telefon: +90-312-210-2642  Faks: +90-312-210-2646 

 

Prof. Dr. Ülkü Yetiş
 
Çalışma Konuları
Temel araştırma alanı su, atıksu ve tehlikeli atık arıtma sistemlerinde fiziko-kimyasal işlemler üzerinedir.
Güncel araştımalar tehlikeli atıkların yönetimi üzerine odaklanmıştır.
İçme suyu arıtımı ve endüstriyel atıksu arıtımı/geri kazanımında membran proseslerinin uygulamaları.
Entegre kirlilik önleme ve kontrolü, su arıtımında dezenfeksiyon yan ürünlerinin oluşumunun tanımlanması.
 
E-posta: uyetis {at} metu.edu.tr
Linkler: enve.metu.edu.tr
Telefon: +90-312-210-5868  Faks: +90-312-210-2646 

 

 Doç. Dr. Emre Alp
 
Çalışma Konuları
Havza yönetimi
Su-Enerji-Gıda Ağı
Çevre yönetimi ve politikaları
Çevre ekonomisi
Yayılı kaynaklı kirlilik
Su kalitesi modellemesi
Havza yönetiminde CBS ve UA
Risk değerlendirmesi
E-posta: emrealp {at} metu.edu.tr
Linkler: enve.metu.edu.tr
Telefon: +90-312-210-5853  Faks: +90-312-210-2646 

 

Doç. Dr. Yasemin Dilşad Yılmazel Tokel  
(Erasmus Koordinatörü)
 
Çalışma Konuları
Mikrobiyal elektrokimyasal prosesler
Biyohidrojen üretimi
Çevresel mikrobiyoloji ve biyoteknoloji
Hipertermofilik mikroorganizmalar
Atıksu mühendisliği
Nütrient giderimi ve geri kazanımı
 
 
E-posta: dilsad {at} metu.edu.tr
Linkler: yasemindilsad.com
Telefon: +90-312-210-5880  Faks: +90-312-210-2646 

 

  Dr. Öğr. Üyesi Sema Sevinç Şengör
(Bölüm Başkan Yardımcısı, Staj & ABET Koordinatörü)
 
Çalışma Konuları
Biyojeokimyasal prosesler
Yüzeyaltı ortamlarda kirletici taşınımı için çoklu-bileşenli reaktif taşınım modellemesi
Hidrolojik proseslerin çoklu ölçeklerde modellenmesi, yeraltı su akışının modellenmesi
Uranyum biojeokimyası, çevresel akıbeti ve taşınımı
Sürdürülebilir gıda-su-enerji sistemleri
 
E-posta: ssengor {at} metu.edu.tr
Linkler:  www.enve.metu.edu.tr
Telefon: +90-312-210-5876  Faks: +90-312-210-2646