ENVE 101, Çevre Mühendisliği’ne Giriş, (2-0)2

Çevre Mühendisliği’nin kapsamı, tanımı ve tarihsel gelişimi. Çevre Mühendisliği kavramları ve Çevre Mühendisliği eğitimine genel bakış. Çevresel kalite yönetiminin teknik, ekonomik ve organizasyonel hususları. Çevre Etiği.


ENVE 102, Çevre Kimyası l, (3-0)3

Çevre Kimyası’nın kapsamı. Kimya ile ilgili önemli kavramların tartışılması ve pH, alkalinite, sertlik, çözünmüş oksijen, Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) ve Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD) dahil olmak üzere temel çevresel kimyasal kavramların tanıtılması. Asit-baz kimyası ve Çevre Mühendisliği’nde önemi. Çözünme ve çöktürme kimyası, su ve atık su arıtımında kimyasal çöktürme reaksiyonları. Koordinasyon kimyası, yükseltgenme ve indirgenme kimyası ve çevre kimyasal uygulamaları.


ENVE 201, Çevre Mühendisliği Proseslerinin Temelleri, (3-0)3

Çevre Mühendisliği hesaplamalarına giriş; kirlilik kontrol süreçlerinin analizi: kimyasal ve biyokimyasal kinetik, kütle dengeleri, reaktör analizi, enerji dengeleri, çevre kirliliği kontrol süreçlerinin örneklerine yönelik kütle taşıma prosesleri.


ENVE 202, Çevre Mikrobiyolojisi, (3-2)4

Genel mikrobiyolojiye giriş. Su ve atık su mikrobiyolojisi. Bileşiklerin mikroorganizmalar tarafından bozunum metabolizması. Enzim kinetiği. Kesikli büyüme kinetiği. Minerallerin ve besin maddelerinin geri dönüşümü. Epidemiyoloji ve hastalıkların kontrolü. Biyolojik güvenlik.


ENVE 206, Çevre Mühendisliğinin Fiziko-Kimyasal İlkeleri, (3-0) 3

Koloidal sistemler. Brownian hareketi ve difüzyon analizi. Yerçekimi kuvveti altındaki parçacıkların davranışı. Parçacıkların elektriksel özellikleri. Koagülasyon mekanizmaları. Flokülasyon mekanizmaları. Gazların davranışı. Faz dengesi. Taşınma özellikleri.


ENVE 208, Çevre Kimyası Laboratuvarı, (1-4) 3

Çeşitli çevre kimyası alanları için laboratuar deneyimi. Kimyasal kaynaklı ve yangınla ilgili tehlikeler dahil laboratuar kuralları ve güvenlik yönetmelikleri. Seçilmiş deneyler; cihaz kalibrasyonu, hacimsel analiz, gravimetrik analiz, optik analiz yöntemleri.

Önkoşul: ENVE 102


ENVE 300, Yaz Stajı I, (kredisiz)

Çevre Mühendisliği Bölümü üçüncü sınıf lisans öğrencilerinin 20 iş günü boyunca yaz stajı yapmaları ve akademik performanslarının bir parçası olarak değerlendirilen raporları sunmaları gerekmektedir..

ENVE 301, Çevre Kirliliği ve Ekoloji, (3-0) 3

Tatlı su ekolojisi, deniz ekolojisi, nehir ağzı ekolojisi, karasal ekoloji, ötrofikasyon, doğal kaynaklar ve yönetimi. Ekosistemin işlevsel parçaları, enerji akışları, besin döngüleri. Ekosistemdeki kirliliğin önemi. Radyasyon ekolojisi. Hava kirliliği ekolojisi. Toksikoloji ve su kalitesi kriterleri. Mikrobiyal ekoloji.


ENVE 303, İçme Suyu Arıtımında Temel İşlem ve Prosesler, (3-0) 3

Eleme, koagülasyon ve flokülasyon, sedimantasyon ve yüzdürme, filtrasyon, kimyasal çökeltme ile iyon giderimi, dezenfeksiyon, iyon değişimi, adsorpsiyon, membran işlemleri ve katı madde kontrolü.

Önkoşul: ENVE  201 and ENVE 206


ENVE 304, Atıksu Arıtımında Temel İşlem ve Prosesler, (3-0) 3

Atıksu çeşitleri ve karakteristiği; eleme - parçalama; kum giderimi ; dengeleme; sedimantasyon; yüzdürme; gaz transferi (havalandırma, sıyırma); biyolojik arıtma ilkeleri; biyolojik arıtma prosesleri (aktif çamur ve modifikasyonlar, biyolojik besin giderim sistemleri, membran biyoreaktörler, anaerobik arıtma üniteleri, bağlı büyüme sistemleri, oksidasyon havuzları); kimyasal çöktürme; membran prosesleri; ileri oksidasyon işlemleri; adsorpsiyon; çamur işleme ve kontrolü.

Önkoşul: ENVE 201


ENVE 307, Hava Kirliliği, (3-0)3

Atmosfer ve bileşimi. Hava kirliliği kaynakları ve ölçekleri. Hava kirliliğinin insan, hayvanlar, bitkiler ve yapılar üzerindeki etkileri. Atmosfer kimyası ve fotokimyasal sis. Ortam havası örneklemesi, ölçümü ve analizi. Hava kirliliği izleme. Hava kirliliğinde meteorolojinin rolü. Hava kalitesi kriterleri. Emisyon ve emisyon standartları. Baca gazı örneklemesi ve analizi. Hava kirleticilerinin yayılması. Emisyon envanteri. Hava kirliliği modellemesine giriş.


ENVE 309, Biyolojik Arıtımın Temelleri, (3-0)3

Kesiksiz kültür kinetiğine giriş, inhibe büyüme büyüme kinetikleri. Kemostat kültürü, idealden sapma, biyokütle geri dönüşümü ile kemostat kültürleri. Plug-flow kültürleri. Beslemeli kesikli ve tekrarlı kesikli kültürler. Aktif çamur proses kinetiğine giriş. Nitrifikasyon ve denitrifikasyon sistemleri. Anaerobik askıda büyütülmüş kültür sistemlerinin temelleri. Atıksu arıtımı mikrobiyolojisi.

Önkoşul: ENVE 202


ENVE 310, Halk Sağlığı, (3-0)3

Çevre ve hastalıklar. Hastalığın bulaşması. Vektörler, parazitler ve kontrolü. Toksikolojinin ilkeleri. Epidemiyolojik çalışmalar. Sağlık kriterlerinin geliştirilmesi. Ev, iş ve toplum ortamına uygulama. Kapsamlı planlama. Sağlık idaresi.


ENVE 312, Su Temini ve Kentsel Drenaj, (3-0)3

Su yönetimi. Su kaynakları. Nüfus tahmini. Su talebi / kullanımı ve atık su üretimi. Su iletimi. Su dağıtım elemanları. Pompalar. Su dağıtım sistemlerinin tasarımı. Kanalizasyonun bileşenleri ve özellikleri. Kanalizasyon bakımı ve özel yapılar. Sıhhi, fırtına ve karma suları toplama hatlarının tasarım ilkeleri. Hidrolik ve kanalizasyon tasarımı. Yağmur suyu yönetimi.

Önkoşul: CE 374 and CE 375


ENVE 314, Kimyasal Mikrobiyoloji Laboratuvarı, (1-4)3

Mikrobiyolojide deney ve veri analizine giriş. Deneyler, kromatografik O2 elektrotunu, mikrobiyolojiye uygulanan manometrik ve AAS tekniklerini ve aerobik ve / veya anaerobik kemostat kinetiğini içerecektir.


ENVE 322, Çevre Mühendisliği’nde Taşınma Prosesleri, (3-0)3

Reaktif ve reaktif olmayan çevresel süreçler. Çevresel medyada toplu taşınma süreçleri - hava, su ve toprak. Isı taşınımı. Kütle transferi ve dönüşüm prosesleri. Çevre sistemlerinde taşınma, transfer ve dönüşüm işlemlerinin kombinasyonları için temel denklemlerin geliştirilmesi. Çevresel kütle ve ısı taşınım süreçlerinin hesaplamalı yönleri.

Önkoşul: ENVE 201 and MATH 219


ENVE 330, Çevre Mühendisliği İlkeleri, (3-0)3

İnsan ve çevre. Çevre kirliliği kaynakları. Kentsel ve endüstriyel kalkınmanın çevresel etkileri. Su kirliliği ve kontrolü. Hidrolojik döngü. Su ve atıksu arıtma prensipleri. Hava kirliliği ve kontrolü. Katı atık. Gürültü sorunu. Şehir planlamacısının çevresel kriterleri. Çevresel Etki Değerlendirmesi çalışmaları.
( Çevre Mühendisliği Bölümü’ne kayıtlı olmayan öğrencilere verilir).


ENVE 400, Yaz Stajı II, (kredisiz)

Çevre Mühendisliği Bölümü’nün dördüncü sınıf lisans öğrencilerinin bir çevre mühendisliği projesinde 20 iş günü boyunca bir yaz uygulaması yapmaları ve akademik performanslarının bir parçası olarak değerlendirilen raporları sunmaları gerekmektedir.

ENVE 401, Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliği, (3-0)3

Yeraltı kirleticilerin kaynakları ve bileşimi. Toprak ve yer altı su sistemlerinde akışkan akışı ve kirletici taşınımının prensipleri. Katı atık depolama, kimyasal dökülmeler, zirai kimyasal sızıntı ve diğer kaynaklardan açığa çıkan yeraltı kirleticilerin davranışını tahmin etmeye yönelik uygulamalar. Toprak ve yeraltı suyu kirliliği ile ilgili mevzuat. Toprak ve yeraltı suyu izlemesi. Toprak ve yeraltı suyu kirliliği kontrol ve iyileştirme teknolojileri. Su kalitesi yönetimi, atık bertarafı ve kirlenmiş saha iyileştirme ile ilgili vaka çalışmaları.


ENVE 402, Atıksu Yeniden Kullanımı, (3-0)3

Tarım ve sanayide atıksu ıslahının, geri dönüşümünün ve yeniden kullanımın önemi. Suyun yeniden kullanımı projelerinin planlanmasında ve ekonomik analizinde önem taşıyan faktörler. Suyun yeniden kullanımının geleceğe yönelik önemi. Üçüncül veya ileri atıksu arıtma sistemlerinde fizikokimyasal mekanizmaların rolü ve önemi. Suyun tekrar kullanımında dezenfeksiyon. Geri kazanılmış su için dağıtım ve depolama ilkeleri. Atıksu ıslahında mikrobiyolojik hususlar ve yeniden kullanım kriterleri. Bazı atık su ıslahı ve yeniden kullanım projeleri.


ENVE 404, Çevresel Modelleme, (3-0)3

Çevresel modellemenin kapsamı. Sistem analizi ve modellemesi. Matematiksel modellemenin temelleri. Tasarlanmış ve doğal çevre sistemlerinin modellenmesi. Seçilen mühendislik ve doğal çevre sistemleri için matematiksel modellerin geliştirilmesi ve uygulanması. Çeşitli yazılım paketleri kullanarak model denklemlerinin analitik ve sayısal çözümleri ile ilgili bilgisayar uygulamaları. Model geliştirme ve uygulama.

Önkoşul: ENVE 322 and ES 361


ENVE 406, Çevre Yönetimi, (3-0)3

Ulusal çevre kalite standartlarını geliştirme ilkeleri ve uyum önlemleri. Çevresel yükleme kavramı ve ekolojik dengelerde önemli bozulmaların önlenmesi. Mevcut ulusal ve uluslararası standartlar. Risk bazlı arazi kullanım planlarının geliştirilmesinin ilkeleri. Yeni endüstriyel tesisler için ihtiyaç analizi. Temel değerlendirme.


ENVE 407, Çevre Mühendisliği Tasarımı I, (2-2)3

Mühendislik tasarımında kavramlar, mühendislik etiği, proje yönetimi ilkeleri, çevresel yasal altyapı, arıtma tesisi süreçleri, tesis hidroliği ve çamur işleme, Çevre Mühendisliği ilkelerinin açık uçlu tasarım problemine uygulanması, süreç seçimi ve tasarımında yazılım kullanılması.

Önkoşul: ENVE 303 and ENVE 304


ENVE 408, Çevre Mühendisliği Tasarımı II, (2-2)3

ENVE 407'nin devamı, ihale yönetimi, mühendislik tasarımında güvenlik ve ekonomik hususlar, maliyet analizi ve proje değerlendirmesi, soruna uygulanan ayrıntılı tasarım, ekip halinde final rapor ve sunumu ile bir tasarım projesinin tamamlanması.

Önkoşul: ENVE 407


ENVE 409, Atık Su Mühendisliği, (3-0)3

Kanalizasyon hidroliği. Kanalizasyonların tasarım ilkeleri (sıhhi, fırtına ve kombine). Kanalizasyon donanımları ve özel yapılar. Kanalizasyon pompaları ve pompa istasyonları. Atık su arıtma, Atık su arıtma tesisi hidroliği. Atık suların bertarafı ve yeniden kullanımı.

Önkoşul: ENVE 304


ENVE 412, Katı Atık Yönetimi, (3-0)3

Katı atıkların oluşumu. Yerinde idare, depolama ve işleme. Katı atıkların toplanması, aktarılması ve taşınması. İşleme teknikleri ve donanımları. Kaynakların geri dönüşümü, dönüşüm ürünleri ve enerji. Katı atıklar ve artık madde için bertaraf yöntemleri: Düzenli depolama, yakma, kompostlama ve diğer teknikler.


ENVE 413,Hava Kirliliği Kontrolü, (3-0)3

Hava Kirliliği Kontrolü’ne giriş. Hava Kirliliği kontrol ekipmanı çeşitleri. Parçacık hareketine aerodinamik ve akışkan direnci. Parçacık ve gaz ayırma teknikleri (Yerçekimi, momentum, Santrifüj Ayırıcılar, filtreler, temizleyiciler, elektrostatik çökelticiler, vb.). Hava kirliliği kontrol ekipmanlarının tasarım ilkeleri. Endüstriyel uygulamalar Kentsel ortamda hava kirliliği kontrolü.


ENVE 414, Su Kalitesi Yönetimi, (3-0)3

Su kaynakları ve kullanımı. Suyun ve atık suyun karakteristiği. Su kalitesi standartları. Atık yüklerin yönetimi ve alıcı gövdelerin özümseme kapasitesi. Su kalitesi yönetimi planlaması. Su ortamında kirleticilerin kaderi. Doğal sistemlerde su kalitesinin modellenmesi. Bilgisayar uygulamaları.


ENVE 417, Temel İşlemler ve Prosesler Laboratuvarı, (1-4)3

Deney yapımı ve rapor yazmaya giriş. Seçilmiş deneyler: koagülasyon ve flokülasyon, sedimantasyon, filtrasyon, kimyasal çöktürme, havalandırma, karbon adsorpsiyonu ve iyon değişimi.

Önkoşul: ENVE 303


ENVE 420, Çevresel Etki Değerlendirmesi, (3-0)3

Çevresel etki değerlendirmesi kavramları. Matematiksel modellerin toprak, su ve hava kalitesi problemlerini içeren çevresel etki değerlendirme durumlarına uygulanması. Çevresel etki bildiriminin hazırlanması. Örnek çalışmalar.


ENVE 422, Su ve Atık Su Çamurlarının Arıtılması ve Bertarafı, (3-0)3

Su ve atık su arıtma tesislerinden üretilen çamurun kaynağı ve miktarı. Çamur karakteristiği. Çamur stabilizasyonu, pompalama, şartlandırma, kalınlaştırma, susuzlaştırma ve kurutma. Çamurun yanması ve nihai bertaraf.

Önkoşul: ENVE 304


ENVE 424, Çevre Mühendisliği için Aygıtsal Analiz, (1-4)3

Bu ders, öğrencilere çevre araştırmalarında kullanılan araç ve gereçlerin teorisi, ilkesi ve uygulamaları hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Örnekleme, metallerin, organiklerin, ana iyonların ve diğer önemli fiziksel ve kimyasal parametrelerin numunelerin hazırlanması ve analizini içerecek projeler öğrenci gruplarına verilecektir. Ayrıca öğrencilerden verilerini bilimsel olarak kabul edilebilir bir biçimde yorumlamaları, sunmaları ve raporlamaları istenecektir.


ENVE 426, Hava Kirliliği Meteorolojisi ve Atmosferik Dağılım, (3-0)3

Atmosferin dikey yapısı ve bileşimi. Atmosferik sınır tabaka akışının temelleri. Atmosferdeki enerji dengesi. Atmosferik stabilite ve enverziyon mekanizmaları. Sınır tabakasında türbülans ve dikey karışım. Hava kirliliği potansiyeli. Atmosferik türbülans ve dağılma. Gaz yükselişi. Yerel, bölgesel ve küresel ölçekte taşınma ve dağılım. Büyük ölçekli hareket, yakınsama ve ıraksaklık.


ENVE 428, Kirliliği Önleme, (3-0)3

Eko-verimlilik, kirlilik önleme ve temiz üretimin temel kavramları ve uygulaması. Geleneksel boru sonu kirlilik kontorülne karşı önleyici çevre yönetimi yaklaşımları. Temiz üretim araçları, çevresel performans göstergeleri, çevre yönetim sistemleri.


ENVE 431, Çevre Mühendisliği’nde Moleküler Araçlar, (3-0)3

Biyolojik makromoleküller ve Çevre Mühendisliği’nde moleküler araçlar olarak kullanımı, doğal ve mühendislik sistemlerinde fonksiyonel mikrobiyal toplulukların belirlenmesi ve izlenmesi için moleküler teknikler, biyo ve bitkisel ıslahda potansiyel kullanımları.


ENVE 432, Tehlikeli Atık Yönetimi, (3-0)3

Tehlikeli atık sınıflandırması, üretim oranları, tehlikeli atıklarla ilgili düzenlemeler, atıkların en aza indirilmesi, tehlikeli atıkların geri dönüşümü ve geri kazanımı, tehlikeli atıkların fizikokimyasal prosesler, biyolojik prosesler ve termal yöntemler kullanılarak işlenmesi. Arazi depolama ve tehlikeli atıkların bertarafı, saha iyileştirme ve vaka çalışmaları.


ENVE 447, Deniz Kirliliği, (3-0)3

Okyanusların bugünkü sağlığı, durumu. Kirliliğin kontrolüne duyulan ihtiyaç. Potansiyel olarak zararlı maddelerin tanımı; inorganik, organik, radyoaktif ve katı atık. Alıcı ortam olarak deniz; çevresel kapasite. Deniz ekosistemlerinde ve su kullanımlarında potansiyel bozulma. Vaka çalışmaları.


ENVE 490, Çevre Mühendisliği’nde Başlıklar, (1-4)3

Mezuniyet araştırma projesi, her öğrenciye atanan bir danışman rehberliğinde yürütülür. Araştırma konusu, literatür taraması veya laboratuvar çalışması veya devam eden bir projeye katılımı içerir. Dönem sonunda bir final raporu teslim edilmeli ve çalışma bir seminerde sunulmalıdır.


ENVE 491, Çevresel Toksikolojiye Giriş, (3-0)3

Çevresel toksikolojinin kültürel, ekonomik ve politika bağlamı. Başlıca tarihi toksikolojik olaylar. Toksik etkinin şekilleri, oluşumu, maruz kalma, hedef faktörler, biyotransformasyon. Doz-cevap ve toksisite testi. Kantitatif toksikoloji ve kantitatif yapı aktivite ilişkisi (QSAR). Savunma cevapları. Toksik maddelerin sınıfları ve başlıca örnekler. Mutagenler, endokrin bozulması.


ENVE 493-498, Çevre Mühendisliğinde Başlıca Konular, (3-0)3

Bu kod numaraları katalogda düzenli olarak listelenmeyen teknik seçmeli dersler için kullanılacaktır. Ders içeriği, dönem başlamadan önce ilan edilecektir.


ENVE 494, Çevre Mühendisliğinde Özel Konular: Çevre Mühendisliğinde Güncel Konular, (3-0)3

Yirmi birinci yüzyılda ele alınması gereken çevre mühendislerinin karşılaştığı birbirine bağlı sorunlar: sürdürülebilir gıda, su ve enerji arzı; iklim değişikliği – azaltma ve uyum önlemleri; kirlilik ve atık olmayan bir geleceğin tasarlanması, değişen koşullara dayanıklı kentsel ortamların yaratılması; çevresel zorluklarla ilgili bilinçli karar verme; çevre mühendislerinin mevcut ve gelecekteki sorunlarla daha iyi baş edebilmesi için araçlar.