ENVE 500, Yüksek Lisans Tezi, (kredisiz)

Öğrenci ve bir öğretim üyesi arasında düzenlenen yüksek lisans derecesine sağlayan araştırma programı. Araştırma programı veya tez yazımı devam ederken öğrenciler bu derse her yarıyıl kayıt yaptırırlar.


ENVE 501, Deniz Ortamında Kirlilik Kontrolü I, (3-0) 3

Hidrodinamik / oşinografik özellikler (akım, türbülanslı karışım, yoğunluk, yapı vb.). Atık dispersiyon özellikleri. Türbülanslı difüzyon / dispersiyon teorileri. Türbülanslı difüzyon / dispersiyon ölçümleri. Deniz dışı ortamlarından gelen kirleticilerin seyrelmesi ve karışması ve ısınmış deşarjlar. Jet ve tüy karışımı. düzgün ve tabakalı ortamlarda türbülanslı hareketli jetler.
Teknik Seçmeli


ENVE 502, Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliğinin Modellenmesi, (3-0) 3

Toprak ve yeraltı suyu sistemlerinde kirleticilerin akışı ve taşınımı için matematiksel modeller. Matematiksel modellerin analitik ve sayısal çözümleri. Yeraltı akışının ve kirletici taşınmının stokastik yönleri. Çeşitli karmaşıktaki problemlerini araştırmak için seçilen bilgisayar programlarının vaka çalışmaları ve uygulamaları. Güncel araştırma konuları ve yönleri.
Teknik Seçmeli


ENVE 503, Endüstriyel Su ve Atıksu Arıtımı, (3-0) 3

Tehlikeli atıklara örnek olabilecek endüstriyel atık su ve çamur arıtımı. Çeşitli endüstriler için vaka çalışmaları; atıkların özellikleri ve kompozisyonu ve arıtma teknolojisinin mevcudiyeti. Radyoaktif ve termal kirlilik kontrolü.
Teknik Seçmeli


ENVE 504, Nehir Sistemlerinde Kirlilik Taşınımı, (3-0) 3

İleri Nehir Suyu Kalitesi Modellerine Giriş. Genel Model Formülasyon Yapıları. Kurucu Tepkimeler ve Karşılıklı İlişkiler. Seçilmiş Vakalar için Bilgisayar Uygulamaları. Belirsizlik Analizi.
Teknik Seçmeli


ENVE 505, Endüstriyel Hava Kirliliği Kontrolü, (3-0) 3

Hava kirliliği endeksleri. Endüstriyel hava kirliliği incelemelerinin planlanması; kaynaklar, envanterler, emisyon faktörleri, diğer faktörler, yığın örneklemesi; izokinetik örnekleme, örnekleme trenleri. Endüstriyel kirleticiler için alan örneklemesi. Endüstriyel alanlar için hava kalitesi izleme tasarımı. Endüstriyel hava kirliliği için çeşitli stratejiler.
Teknik Seçmeli


ENVE 506, Su Temini Mühendisliğinde Gelişmeler, (3-0) 3

Dağıtım ağı tasarımının boru boyutlandırması için bilgisayar modellerinin kullanılması; Boru şebekelerinin bilgisayar analizi (Lopp ve Node Yöntemleri; Kesikli Yöntemlerle Ağların Optimizasyonu; Uzun Süreli Simülasyon). Standart olmayan (özel teknikler) yaklaşımlar gerektiren suların arıtılması.
Teknik Seçmeli


ENVE 507, İleri Su ve Atıksu Arıtımı, (3-0) 3

İleri arıtımın amacı ve yararları; katıların uzaklaştırılması için işlemler. Nütrient giderimi için işlemler. Membran prosesleri, biyolojik-kimyasal arıtma, fiziksel-kimyasal arıtma. İstenilen su kalitesini elde etmek için ünite proseslerinin seçilmesi ve birleştirilmesi.
Technical Elective


ENVE 508, Atmosferik Dağılımda İleri Konular, (3-0) 3

Atmosferik sınır tabakasının dağılım özelliklerinin gözden geçirilmesi. Karmaşık dispersiyon modelleri. Sayısal modelleme teknikleri. Ağır gaz dispersiyonu. Bulutların dispersiyona etkileri. Kirleticilerin toprak ve su üzerine birikmesi. Karmaşık arazi dispersiyonu. Binaların dispersiyon üzerindeki etkileri. Binalarda dispersiyon. Atmosferik hava kalitesi için izleme programlarının tasarımı.
Teknik Seçmeli


ENVE 509, Kirlenmiş Saha Temizlenmesi, (3-0) 3

Kirleticilerin özellikleri, faz dağılımı, kaynak kontrolü; saha karakterizasyonu ve izleme (vadoz zonu ve akifer özellikleri, kirlenme derecesi); yerinde toprak ve yeraltı suyu iyileştirme teknolojileri, örneğin, pompalama ve arıtma, yakalama bölgesi analizi, geçirgen reaktif bariyerler, hava ile değıtma, toprak buhar ekstraksiyonu, biyolojik havalandırma, arazi arıtması, izlenen doğal giderim; temzileme sistemlerinin tasarımı, işletimi ve performans değerlendirmesi; temizleme amacı ve risk değerlendirmesi; temzileme alternatiflerin değerlendirilmesi, maliyet analizleri; temizleme sistemlerinde vaka çalışmaları ve bilgisayar uygulamaları.
Teknik Seçmeli


ENVE 510, Risk Değerlendirme ve Yönetim İlkeleri, (3-0) 3

Kimya endüstrisinde kullanılan toksik ve yanıcı maddelerin akut tehlikelerinin değerlendirilmesi. Hata ağaçları kullanılarak tehlike tanımlaması ve matematiksel modeller kullanarak sonuç değerlendirmesi. Sonuç modellemenin fiziksel ilkeleri. Endüstriyel risklerin tahmini ve yaygın olarak anlaşılan diğer risklerle karşılaştırılması. Kimyasal endüstrilerin tasarımında ve arazi kullanım planlamasında risk yönetimi karar verme.
Teknik Seçmeli


ENVE 513, Atmosferik Kimyada Konular, (3-0) 3

Atmosferin tanımı. Sera etkisi. Stratosferik ozon. Fotokimyasal duman. Asit yağmuru. Atmosferik aerosollere kısa giriş.
Teknik Seçmeli


ENVE 531, Biyomoleküler Mühendisliğin Çevresel Uygulamaları, (3-0)3

Mikroorganizmaları izlemek için doğal ve mühendislik ortamları tarafından ortaya konan problemler; mikrobiyal topluluk analizleri için moleküler tekniklerin avantajları ve kötü yanları, FAME, PCR, 16S / 18S rRNA dizilimi, filogenetik analiz ve filogenetik bilgi ile mikrobiyal toplulukların ekolojik işlevi arasındaki ilişki; karmaşık mikrobiyal popülasyonların DGGE, TTGE, SSCP, RAPD, ARDRA, T-RFLP, LH-PCR ve RISA ile profillenmesi; nükleik asit sondaları, FISH, MAR ve SIP kullanılarak kirleticileri degrade eden bakterilerin sayımı, tanımlanması ve izlenmesi; Omik teknolojilerin ve post-genomik yaklaşımların çevre mühendisliğinde uygulanması.
Teknik Seçmeli

ENVE 532, Çevresel Biyoteknoloji, (3-0) 3

İleri biyolojik reaktörler, enzim reaktörler, immobilize hücreler ve enzimlerle işleme, sıradışı bileşiklerin biyobozunması ve biyobozunurluk testleri, metallerin biyolojik kinetik üzerindeki etkisi, mineral atıkların ve artıkların biyolojik geri dönüşümü, termofilik mikroorganizmalar ve bunların atık arıtımına uygulanması.
Teknik Seçmeli


ENVE 535, İleri Biyolojik Arıtma, (3-0) 3

Biyolojik arıtma işlemlerinin gözden geçirilmesi. Nütrient giderimi yapan aktif çamurun mekanizması, kinetiği ve mikrobiyolojisi. IAWQ Nütrient giderimi yapan aktif çamur görev grubu modelleri. Görev grubu modelleri için kalibrasyon teknikleri. SSSP ve ASIM bilgisayar modelleri ile uygulamalı pratik. Kabarma mikrobiyolojisi ve aktif çamurun nüfus dinamiği. Ardışık kesikli, GAC ve PAC aktif çamur.
Teknik Seçmeli


ENVE 538 - İleri Çevre Kimyası, (3-0) 3

Çevre kimyasının doğası ve özellikleri. Çevre kimyasalı çalışmalarının temelleri, örnekleme ve örnek depolama, analiz yönteminin benimsenmesi ve standart analiz yöntemleri, çevre analizleri için kimyasal, sınıfları ve saflaştırma teknikleri, çevre kimyasalı çalışmalarında birincil standartlar. Durum çalışmaları.
Teknik Seçmeli


ENVE 539, Çevre Sistemleri Mühendisliği, (3-0) 3

Mühendislik verilerinin kullanımı ve işlenmesi. Deneysel tasarım. Problem çözmede sistem yaklaşımı. Yönetim modellerinin formülasyonu. Doğrusal ve doğrusal olmayan programlama. Su, hava ve toprak kalitesi yönetiminde seçilmiş uygulamalar, katı ve tehlikeli atık yönetimi.
Teknik Seçmeli


ENVE 540, Çevresel Sistemlerin Sezgisel Optimizasyonu ve Modellenmesi, (3-0)3

Sezgisel optimizasyon ve modelleme tekniklerine giriş; genetik algoritmalar; karınca kolonisi optimizasyonu; sinir ağları; tavlama benzetimi; Hava kirliliği kontrolü, yeraltı suyu ıslahı, katı atık yönetimi, su kalitesi yönetimi gibi çevre mühendisliği problemlerine sezgisel optimizasyon ve simülasyon yöntemlerinin uygulanması üzerine vaka çalışmaları.
Teknik Seçmeli

ENVE 541, Atıkların Anaerobik Arıtımı, (3-0) 3

Kimya, mikrobiyoloji. Anaerobik arıtma için çevresel gereksinimler ve kontrol koşulları. Zehirli maddeler ve kontrolü. Proses tasarımı. Organik atıkların anaerobik arıtımı. Anaerobik havuz sistemi tasarımındaki gelişmeler. Anaerobik arıtma modellemesi. Enerji geri kazanımı, atık deşarjlarının arıtımı. Anaerobik çamur arıtımı, çürütülmüş çamurun kullanımı. Anaerobik arıtma tesislerinden biyogaz geri kazanımı.
Teknik Seçmeli


ENVE 547, Deniz Kirliliği, (3-0) 3

Okyanusların şimdiki sağlığı. Okyanustaki potansiyel zararlı maddelere bağlı olarak kirlilik kontrolünün gerekliliği. Potansiyel olarak zararlı maddelerin tanımı; İnorganik, organik, radyoaktif madde, katı atık. Atık alıcı ortam olarak deniz ortamı, çevresel kapasitesi. Deniz ekosistemlerinde ve su kullanımlarında potansiyel bozulma. Durum çalışmaları.
Teknik Seçmeli


ENVE 573, Kirleticilerin Çevredeki Akıbeti,(3-0)3

Bir kirleticinin çevreye salındıktan sonraki davranışı ile ilgili temel kavramlar. Kirleticilerin sınıflandırılması, gaz, sıvı ve katı fazlar arasında denge ayrılması: buhar basıncı, su içinde çözünürlük, hava-organik çözücü, hava-su fazlar arası dağılımı, organik sıvı-su fazlar arası dağılımı, sorpsiyon, katı-su dağılımı, canlı ortamlarda fazlar arası dağılım. Abiyotik ve biyotik dönüşüm süreçleri: hidroliz, redoks ve fotokimyasal reaksiyonlar, biyodegradasyon. Kirleticilerin taşınımı ve modelleme kavramları. Durum çalışmaları.
Teknik Seçmeli


ENVE 590, Çevre Mühendisliğinde Araştırma Yöntemleri ve Etik, (0-0) (kredisiz)

Mühendislik araştırmalarında araştırma yöntemleri, etik ve etik davranış, araştırma hedefi oluşturma, araştırma planı oluşturma, bağımsız araştırma önerisi tasarlama, akademik yazımda ve sunumda etik davranış.


ENVE 598, Lisansüstü Semineri, (0-0) (kredisiz)

Yüksek Lisans Adayı tarafından lisansüstü çalışmanın ikinci veya üçüncü döneminde verilen bir öneri semineridir. Mümkünse, aday tezinin ilk bulgularını sunabilir. Seminer tamamlandığında kredi verilecektir.


ENVE 599, Lisansüstü Semineri, (0-0) (kredisiz)

Bu, yüksek lisans programında ikinci bir yüksek lisans semineri dersidir. Öğrenciler bu seminere öneri seminerlerini vermek üzere ENV 598'e kayıt oldukları yarıyıl hariç tüm yarıyıllarda kayıt yaptırırlar. Bu derse devam zorunludur.


ENVE 600, Ph.D. Tezli (kredisiz)

Doktora derecesine rehberlik eden öğrenci ve öğretim üyesi arasında düzenlenen araştırma programı. Araştırma programı veya tez yazımı devam ederken öğrenciler bu derse her yarıyıl kayıt yaptırırlar.


ENVE 698, Lisansüstü Semineri, (0-0) (kredisiz)

Doktora Adayı tarafından lisansüstü çalışmanın ikinci veya üçüncü döneminde verilen bir öneri semineridir. Mümkünse, aday tezinin ilk bulgularını sunabilir. Seminer sonunda kredi tamamlanacaktır.


ENVE 699, Lisansüstü Semineri, (0-0) (kredisiz)

Bu, doktora programında ikinci bir lisansüstü semineri dersidir. Öğrenciler bu seminere öneri seminerlerini vermek üzere ENVE 698'e kayıt oldukları yarıyıl hariç tüm yarıyıllarda kayıt yaptırırlar. Bu derse devam zorunludur.


ENVE 707, Enerji ve Çevre, (3-0)3

Dünyada ve Türkiye'de enerji kaynakları. Kaynakların verimli kullanımı, enerji dönüşüm teknolojileri ve genel çevresel etkileri, fosil yakıtlara dayalı geleneksel ve ileri enerji dönüşüm teknolojileri, yenilenebilir enerji ve uygulamaları, enerji üretiminde sürdürülebilirlik. Sera Etkisi Sorunu, CO2 yakalama ve CO2 tutma teknolojileri, bu alandaki araştırmalarda son gelişmeler. Mevcut sistemlerin yeni sistemler ile karşılaştırmalı analizi ve özel uygulamalar üzerine vaka çalışmaları.
Teknik Seçmeli

ENVE 742, Çevre Mühendisleri için Uzaktan Algılama, (3-0)3

Uzaktan algılama bilim ve teknolojisine giriş, veri kaynakları ve yapıları; çevresel sorun tespitlerinde uzaktan algılamanın kullanılması; literatürdeki çeşitli çevre sorunları ve çevresel sistem yönetimi uygulamaları; su, toprak ve hava kalitesinin yanı sıra çağdaş çevre sorunlarının izlenmesi ve yönetimi için örnek uygulamalar.
Technical Elective

ENVE 7xx, Çevre Mühendisliğinde Özel Konular, (3-0) 3

Katalogda listelenmeyen dersler Özel Konular dersi olarak verilir. İçerikler, yıldan yıla, öğrenci ve öğretim görevlisinin ilgisine göre değişir. Dersler çeşitli çevre mühendisliği konularını içerir.


ENVE 8xx, Özel Çalışmalar, (4-2) (kredisiz)

Yüksek lisans öğrencileri, normalde danışmanı olan öğretim üyesinin rehberliğinde bir konu seçer ve çalışır.


ENVE 9xx, Gelişmiş Çalışmalar, (4-0) (kredisiz)

Grup halindeki yüksek lisans öğrencileri veya bir doktora öğrencisi danışmanı olan öğretim üyesinin rehberliğinde ileri konular seçer ve araştırır.