Dear all, 

Information regarding this week's departmental seminars is given below. 

Kind regards,


Date: 22.05.2024

Time: 15:40

Place: Online

Meeting Information

Join link

Meeting ID: 243 409 547 179

Passcode: icBNmL


Interaction of Organic Contaminants with PE Type of Microplastics

Microplastics (MPs) are plastic particles with a diameter of less than 5 mm. Since they are  ubiquitous in all environmental compartments, MPs are seen as a serious hazard to the environment. According to a number of studies, MPs retain organic chemicals (OCs) on their surface, which causes a notable preconcentration of those compounds and changes how they interact and are risky to living organisms. It is important to understand any distinction between pristine vs. environmentally relevant MPs.  Several environmental aging processes affect MPs, altering their surface characteristics and OC-MP interaction mechanisms. According to recently published research, UV light causes MPs' surfaces to develop cracks and functional groups containing oxygen. Malachite Green (MG) and 1,1,2,2-tetrachloroethene (PCE) are chosen as two physico-chemically distinct model compounds, and polyethylene (PE) is chosen as the sorbent, in order to provide insight into the interaction between pristine and UV-aged MPs with OCs. To mimic the effects of environmental UV aging, pristine MPs were aged in a UV cabinet in the laboratory. With the use of kinetic and equilibrium sorption investigations, the study's objective is to assess the sorption behavior of particular OCs on pristine and UV-aged PE microplastics.

Organik Kirleticilerin PE Tipi Mikroplastiklerle Etkileşimi

Mikroplastikler (MP'ler), çapı 5 mm'den küçük olan plastik parçacıklardır. Tüm çevresel matrislerde bulundukları için MP'ler çevre için ciddi bir tehlike olarak görülmektedir. Bir dizi araştırmaya göre, MP'ler yüzeylerinde organik kimyasalları tutarak organik kimyasalların kayda değer bir şekilde konsantre olmasına neden olur ve etkileşim şekillerini değiştirir ve canlı organizmalar için risk düzeyini artırır. 

Orijinal ve çevresel koşullara uygun mikroplastikler arasındaki ayrımı anlamak önemlidir. Çeşitli çevresel yaşlanma süreçleri MP'leri etkileyerek yüzey özelliklerini ve organik kimyasallar ile etkileşim mekanizmalarını değiştirir. Yakın zamanda yayınlanan araştırmalara göre UV ışığı, MP'lerin yüzeylerinde çatlaklar oluşmasına ve oksijen içeren fonksiyonel gruplar oluşmasına neden olmaktadır. Malakit Yeşili (MG) ve 1,1,2,2-tetrakloroeten (PCE), fiziko-kimyasal olarak farklı iki model bileşik olarak seçilmiştir ve plastikler arasındaki etkileşime dair fikir sağlamak amacıyla sorbent olarak polietilen (PE) seçilmiştir. 

Çevresel UV yaşlanmasının etkilerini temsil etmek için, orijinal MP'ler laboratuvardaki bir UV kabininde yaşlandırılmıştır. Kinetik ve denge sorpsiyon araştırmalarının kullanılmasıyla çalışmanın amacı, seçilen organiklerin orijinal ve UV ile yaşlandırılmış PE mikroplastikleri üzerindeki sorpsiyon davranışını değerlendirmektir.

by: Ülkü Dide Türkeli

Advisor: Dr. İpek İmamoğlu


Sorption of Organics onto Microplastics: Empirical & pp-LFER Approaches

Microplastics (MP) pose a growing environmental concern due to their potential interactions with organic contaminants and their transport to biota. Given that MPs undergo weathering in the environment, it is crucial to investigate these interactions with environmentally relevant, namely aged MPs. This study aims to examine the interactions between organic contaminants and PE in both its pristine and aged forms employing empirical studies and poly-parameter linear free energy relationships (pp-LFERs). For the empirical studies, two model sorbates (i.e. triclosan and hexachloroethane) were selected to perform kinetic and isotherm experiments. Furthermore, to thoroughly understand the impact of environmental conditions, experiments were performed to evaluate the effects of pH, salinity and the presence of dissolved organic matter. Lastly, a pp-LFER was developed using a combination of literature and our own empirical data, following calibration and validation steps. The developed pp-LFER equation predict sorption coefficient, namely KPEW, for a variety of organic compounds sorbed on aged PE, enabling not only prediction but also disclosure of dominant sorption mechanisms.

Organiklerin Mikroplastikler ile Etkileşimi: Deneysel ve pp-LFER Yaklaşımları

Mikroplastikler (MP), organik kirleticilerle potansiyel etkileşimleri ve biyotaya taşınmaları nedeniyle artan bir çevresel endişe oluşturmaktadır. MP'lerin çevrede yaşlanmaya uğradığı göz önüne alındığında, bu etkileşimlerin çevreyle ilgili, yani yaşlanmış MP'lerle araştırılması çok önemlidir. Bu çalışma, organik kirleticiler ve PE arasındaki etkileşimleri hem saf hem de yaşlandırılmış formlarında deneysel çalışmalar ve doğrusal serbest enerji ilişkileri (LFER'ler) kullanarak incelemeyi amaçlamaktadır. Deneysel çalışmalar için, kinetik ve izoterm deneyleri gerçekleştirmek üzere iki model bileşik (yani triklosan ve hekzakloroetan) seçilmiştir. Ayrıca, çevresel koşulların etkisini tam olarak anlamak için pH, tuzluluk ve çözünmüş organik madde varlığının etkilerini değerlendirmek üzere deneyler yapılmıştır. Son olarak, kalibrasyon ve validasyon adımlarını takiben, literatür ve kendi deneysel verilerimizin bir kombinasyonu kullanılarak bir pp-LFER geliştirilmiştir. Geliştirilen pp-LFER denklemi, yaşlandırılmış PE üzerine çeşitli organik bileşikler için sorpsiyon katsayısını, yani KPEW'yi tahmin ederek, sadece tahmine değil, aynı zamanda baskın sorpsiyon mekanizmalarının açıklanmasına da olanak tanır.

by Elif Yaren Özen

Advisor: Dr. İpek İmamoğlu


Last Updated:
21/05/2024 - 17:00