Dear all, 

Information regarding this week's departmental seminar is given below. 

Kind regards,


Date: 23.11.2022

Time: 15:40

Place: CZ-14


Climate Change Policies in Türkiye – Current Studies and Planned Activities

After becoming a party to the Paris Agreement on November 10, 2021, the studies in the field of climate change has intensified. The work done in the past in areas such as reducing greenhouse gas emissions that cause climate change, adaptation to climate change, international negotiation processes, climate finance and carbon markets should be done more comprehensively in the future. Our country updated its national contribution to emission reduction on November 15, 2022 and updated its reduction target compared to business-as-usual (BAU) scenario to 41% from the previous one, 21%. In this context, new studies and employment opportunities will arise in areas such as renewable energy, sustainable production patterns, energy efficiency, and low-emission technologies.

The seminar will focus on the policies of our country regarding climate change and the activities planned for the future.


Ülkemizdeki İklim Değişikliği Politikaları- Mevcut Çalışmalar ve Gelecekte Planlanan Faaliyetler

Ülkemizin 10 Kasım 2021 tarihinde Paris Anlaşmasına taraf olmasıyla birlikte iklim değişikliği alanında çalışmalar yoğunlaştı. İklim değişikliğine sebep olan sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğine uyum, uluslararası müzakere süreçleri, iklim finansmanı ve karbon piyasaları gibi alanlarda geçmişte yapılan çalışmaların ilerleyen zamanlarda çok daha kapsamlı yapılması gerekmektedir. Ülkemiz, emisyon azaltımına yönelik ulusal katkısını 15 Kasım 2022 tarihinde güncellemiş ve daha önce %21 olan artıştan azaltım hedefini %41 olarak güncellemiştir. Bu kapsamda, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir üretim kalıpları, enerji verimliği, düşük emisyonlu teknolojiler gibi alanlarda yeni çalışmalar ve istihdam olanakları doğacaktır.

Seminerde ana hatlarıyla iklim değişikliğine ilişkin ülkemizin politikaları ve gelecekte planlanan faaliyetler üzerinde durulacaktır.


By: Eyüp Kaan MORALI, Head of Carbon Pricing Department, Presidency of Climate Change, Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change (Karbon Fiyatlandırma Dairesi Başkanı, İklim Değişikliği Başkanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)


Last Updated:
18/11/2022 - 09:53