Öğretim Üyeleri

  Prof. Dr. Ayşegül Aksoy 
 
Çalışma Konuları
Çevre sistemleri mühendisliği
Toprak ve yeraltı suyu kirliliğinin kontrolü
Su kalitesinin modellemesi ve yönetimi
Çevresel uzaktan algılama
E-posta: aaksoy {at} metu.edu.tr
Telefon: +90-312-210-5874  Faks: +90-312-210-2646 
Prof. Dr. Filiz B. Dilek
 
Çalışma Konuları
Su ve atıksu arıtımı
Atıksuların biyolojik arıtımı
Endüstriyel atıksu arıtımı
Atıksu arıtma mikrobiyolojisi
Fiziko-kimyasal arıtma prosesleri
Atık yönetimi
Yaşam döngüsü değerlendirmesi
E-posta: fdilek {at} metu.edu.tr
Telefon: +90-312-210-5877  Faks: +90-312-210-2646 
Prof. Dr. Bülent İçgen  
(Bölüm Başkanı)
  
Çalışma Konuları
Bakteriyel bozunma ve dönüşüm ve detoksifikasyon
Kirlenmiş ortamların biyolojik olarak iyileştirilmesi
Aerobik ve anaerobik atık arıtımının biyoteknolojisi
Metabolik mühendislik ve katabolik genler
Mühendislik uygulamalarında biyomoleküler metotlar
Atıktan enerji biyoteknolojisi
Biyogaz tesisleri & çürütme arıtma & biyokütleden enerji santralleri
Özgeçmiş 
E-posta: bicgen {at} metu.edu.tr
Linkler:  www.metu.edu.tr/~bicgen 
Telefon: +90-312-210-5858  Faks: +90-312-210-2646 
  Prof. Dr. İpek İmamoğlu
 
Çalışma Konuları
Ortamdaki halojenli hidrofobik organik kimyasalların (örneğin poliklorlu bifeniller, polibromlu difenil eterler, heksabromosiklododekan gibi) akıbetinin laboratuar (biyotik ve abiyotik mikrokosmlar, mezokosm gibi) ve modelleme (kimyasal kütle dengesi, faktör analizi, pozitif matris faktörü) ile incelenmesi akıbet ve taşınım modeli) çalışmaları. 
E-posta: ipeki {at} metu.edu.tr
Telefon: +90-312-210-5861  Faks: +90-312-210-2646 
  Prof. Dr. F. Dilek Sanin 
 
Çalışma Konuları
Atıksu çamurunun arıtımı ve bertarafı,
Atıksu arıtımı,
Katı ve tehlikeli atıkların yönetimi.
E-posta: dsanin {at} metu.edu.tr
Telefon: +90-312-210-2642  Faks: +90-312-210-2646 
  Prof. Dr. Kahraman Ünlü 
 
Çalışma Konuları
Yüzeyaltı ve atık bertaraf sistemlerinde akış ve kirletici taşınımı için kullanılan matematiksel modellerin geliştirilmesi, nümerik tanımlama ve uygulamaları;
Katı ve tehlikeli atıkların yönetimi;
Yeraltı suyu risk değerlendirmesi;
Kirletilmiş sahaların (toprak ve yeraltı suyu) iyileştirilmesi;
Yüzeyaltı ortamlarda akış ve kirletici akıbeti ve taşınımı.
E-posta: kunlu {at} metu.edu.tr
Telefon: +90-312-210-5869  Faks: +90-312-210-2646 
Prof. Dr. Ülkü Yetiş
 
Çalışma Konuları
Temel araştırma alanı su, atıksu ve tehlikeli atık arıtma sistemlerinde fiziko-kimyasal işlemler üzerinedir.
Güncel araştımalar tehlikeli atıkların yönetimi üzerine odaklanmıştır.
İçme suyu arıtımı ve endüstriyel atıksu arıtımı/geri kazanımında membran proseslerinin uygulamaları.
Entegre kirlilik önleme ve kontrolü, su arıtımında dezenfeksiyon yan ürünlerinin oluşumunun tanımlanması.
E-posta: uyetis {at} metu.edu.tr
Telefon: +90-312-210-5868  Faks: +90-312-210-2646 
 Doç. Dr. Emre Alp
 
Çalışma Konuları
Havza yönetimi
Su-Enerji-Gıda Ağı
Çevre yönetimi ve politikaları
Çevre ekonomisi
Yayılı kaynaklı kirlilik
Su kalitesi modellemesi
Havza yönetiminde CBS ve UA
Risk değerlendirmesi
E-posta: emrealp {at} metu.edu.tr
Telefon: +90-312-210-5853  Faks: +90-312-210-2646 
  Doç. Dr. Tuba Hande Ergüder Bayramoğlu 
 
Çalışma Konuları
Anaerobik biyoteknoloji
Yenilenebilir enerji ve biyobazlı ürünler 
Biyogranüller 
Tarım endüstrisi atık arıtımı
Klorlu bileşiklerin giderimi
Biyolojik azot giderimi
E-posta: etubahan {at} metu.edu.tr
Telefon: +90-312-210-5875  Faks: +90-312-210-2646 
Dr. Ögr. Üyesi Zöhre Kurt
 
Çalışma Konuları
Mikrobiyal proseslerin değerlendirilmesi
Kirleticilerin biyodegredasyon yollarının belirlenmesi
Çevre biyokimyası, çevresel mikropların mikrobiyolojisi ve genomiği
Mikrobiyal fonksiyon ve adaptasyonların belirlenmesi için işlemsel yöntemler
Doğal atenüasyon, biyotransformasyon, biyoremediyasyon ve biyoogmentasyonun değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi
E-posta: zkurt {at} metu.edu.tr
Telefon: +90-312-210-5873  Faks: +90-312-210-2646 
  Dr. Ögr. Üyesi Sema Sevinç Şengör
(Bölüm Başkan Yardımcısı, Staj & ABET Koordinatörü)
 
Çalışma Konuları
Biyojeokimyasal prosesler
Yüzeyaltı ortamlarda kirletici taşınımı için çoklu-bileşenli reaktif taşınım modellemesi
Hidrolojik proseslerin çoklu ölçeklerde modellenmesi, yeraltı su akışının modellenmesi
Uranyum biojeokimyası, çevresel akıbeti ve taşınımı
Sürdürülebilir gıda-su-enerji sistemleri
Özgeçmiş 
E-posta: ssengor {at} metu.edu.tr
Telefon: +90-312-210-5876  Faks: +90-312-210-2646 
Dr. Ögr. Üyesi Yasemin Dilşad Yılmazel Tokel 
(Bölüm Başkan Yardımcısı & Erasmus Koordinatörü)
 
Çalışma Konuları
Mikrobiyal elektrokimyasal prosesler
Biyohidrojen üretimi
Çevresel mikrobiyoloji ve biyoteknoloji
Hipertermofilik mikroorganizmalar
Atıksu mühendisliği
Nütrient giderimi ve geri kazanımı
Özgeçmiş 
E-posta: dilsad {at} metu.edu.tr
Linkler: yasemindilsad.com
Telefon: +90-312-210-5880  Faks: +90-312-210-2646