ATIKSU, TABİİ VE İÇME SULARININ FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZ YÖNTEMLERİ VE BELGE/SERTİFİKA KAPSAMLARI

Parametre Sembol Analiz Yöntemi Asgari Numune Hacmi (mL) Standart Metot No.
Alkalinite - Titrasyon 250 SM 2320 B
Amonyak Azotu NH3 -N Titrimetrik 500 SM 4500-NH3 C
Asidite - Titrasyon 250 SM 2310 B
Askıda Katı Madde AKM Gravimetrik 250 SM 2540 D
Bikarbonat HCO3 Alkalinite ve pH değerlerinden hesaplama 250 SM 2320 B ve 4500 H+B
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı BOİ5 İyodometrik (Winkler) 1000 SM 5210 B
Bulanıklık - Nefelometrik metod 500 SM 2130 B
Çökebilen Katı Madde - Hacimsel 250 SM 2540 F
Çözünmüş Katı Madde - Gravimetrik 250 SM 2540 C
Çözünmüş Uçucu Katı Madde - Gravimetrik 250 SM 2540 E
İletkenlik - SCTmetre 250 SM 2510B
Karbonat CO32- Alkalinite ve pH değerlerinden hesaplama 250 SM 2320 B ve 4500 H+B
Karbonik Asit  H2CO3 Alkalinite ve pH değerlerinden hesaplama 250 SM 2320 B ve 4500 H+B
Kimyasal Oksijen İhtiyacı KOİ Açık Reflux Titrimetrik 250 SM -5220 B 
Kimyasal Oksijen İhtiyacı KOİ Spektrofotometrik 100 8000*
PCB (Poliklorlubifenil) - GC-ECD 1000 SM 6431 B
pH - pH metre 100 SM 4500-H+ B
Renk - Spektrofotometrik 500 8025*
Sertlik - EDTA ile titrasyon 250 SM 2340 C
Sülfit SO3-2 İyodometrik 250 SM 4500- SO3-B
Toplam Katı Madde - Gravimetrik 250 SM 2540 B
Toplam Kjeldahl Azotu TKN Kjeldahl 500 SM 4500-Norg B
Tuzluluk - SCTmetre 250 SM 2520 B
Uçucu Katı Madde (Kül) UKM Gravimetrik 250 SM 2540 E
UV-GB Taraması     100  
Yağ ve Gres - Gravimetrik 1000 TS 7887
* Hach Ölçüm Yöntemi
SM Standard Method (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th Edition. American Public Health Association, American Water Works Association and Water Environment Federation, 1998)

ATIKSU, TABİİ VE İÇME SULARININ BAKTERİYOLOJİK ANALİZ YÖNTEMLERİ VE BELGE/SERTİFİKA KAPSAMLARI

Parametre Analiz yöntemi Asgari Numune Hacmi (mL)
Toplam Koliform Membran filtresi 100
Fekal Koliform Membran filtresi 100

Not: Numuneler "https://enve.metu.edu.tr/tr/formlar-0" internet sayfasında bulunan "Numune Nakil ve Kabul Yönergesi" ve  "Numune Şartlandırması Yönergesi" ne uygun olarak kabul edilmektedir.