ODTÜ - Çevre Mühendisliği Bölümü Analiz Laboratuvarları (Laboratuvar), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne bağlı Çevre Mühendisliği Bölümü bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Laboratuvar, deney çalışmalarının hizmeti talep edenlerin (müşterilerin) ihtiyaçlarına en doğru şekilde cevap verecek şekilde gerçekleştirilmesinden sorumludur. Laboratuvarın yönetim sistemi, sabit deney laboratuvarlarında yapılan çalışmaları ve numune alma işlemlerini kapsamaktadır. Laboratuvar, idari ve teknik personel diğer sorumluluklarına bakmaksızın, yönetim sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi de dahil görevlerini yerine getirmek ve yönetim sisteminden veya deney prosedürlerinden sapmaların oluşumunu tespit etmek ve bu tür sapmaların önlenmesi veya en aza indirilmesi için gerekli işlemleri başlatmak üzere gerekli olan yetki ve kaynaklara sahiptir.

Yönetimin ve personelin yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulmasını sağlayan düzenlemeler hazırlanmış, müşterilere ait gizli bilgilerin ve mülki hakların korunmasını sağlayan, sonuçların elektronik olarak muhafaza edilmesini ve iletilmesini korumaya alan prosedürler de dahil olmak üzere, politika ve prosedürler mevcuttur.

Laboratuvar, yeterlik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmasıyla ilgili dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmayı önlemek için politika ve prosedürlere sahiptir. Deney kalitesine doğrudan etkisi olan, yönetme, uygulama veya doğrulama görevini yerine getiren bütün personelin sorumlulukları, yetkileri ve birbirleriyle olan ilişkileri belirlenmiştir. Personel adayları dahil bütün deney elemanları, metotları, prosedürleri ve her deneyi bilen, deney sonuçlarını değerlendirebilen uzmanlar tarafından gerekli eğitimlere tabi tutulurlar. Laboratuvar, laboratuvar işlemlerinde gerekli kaliteyi sağlamak için ihtiyaç duyulan kaynakların temininden ve teknik işlemlerden genel olarak sorumlu olan bir teknik yönetime sahiptir.

Diğer görev ve sorumluluklarından bağımsız olarak, kalite ile yönetim sisteminin uygulanmasını ve daima takip edilmesini sağlamak için gerekli yetki ve sorumluluğa sahip, bir kalite yöneticisi atanmıştır; bu yönetici, laboratuvar politikası ve kaynaklar hakkında kararların alındığı en yüksek yönetim kademesine doğrudan ulaşabilmektedir. Kilit konumdaki yönetici personel için yardımcılar atanmıştır. Personelin yapılan faaliyetlerin önemi ve bunların yönetim sisteminin hedeflerinin gerçekleştirilmesine nasıl katkıda bulunacağının bilincinde olması sağlanmaktadır. Ayrıca, üst yönetim, laboratuvarda uygun iletişim proseslerinin oluşturulmasını ve yönetim sisteminin düzgün işleyişi için etkin bir iletişimin gerçekleşmesini sağlamaktadır.


Kuruluş Politikası

ODTÜ-Çevre Mühendisliği Bölümü Analiz Laboratuvarları (Laboratuvar) iyi bir mesleki ve teknik uygulama ve kaliteli hizmet anlayışıyla deney hizmeti sunmaktadır. Laboratuvar, sunmakta olduğu deney hizmetini müşterilerin ihtiyaçlarına en doğru şekilde cevap verecek şekilde gerçekleştirilmesinden sorumludur. Karar alma sürecinde bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik, Laboratuvarın temel ilkeleri ve hayat damarlarıdır. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, profesyonellik, şeffaflık ve dürüstlük esaslarını benimseyen Laboratuvar, kendi alanındaki ilerlemeleri sürekli olarak takip etmeyi, ve bu ilerlemeleri uygulanabilir hale getirerek gelişim sürecinin devamlılığını güvence altına almayı görev bilir.
Laboratuvar, kendisinin ve çalışanlarının yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskı ve etkilerden uzak çalıştığını, müşterilere ait bilgi ve belgeleri gizlilik ilkesi gereği koruyacağını, deney sonuçlarının güvenirliliğini ve laboratuvarın karar verme bağımsızlığına olan güveni tehlikeye atabilecek hiç bir faaliyet içerisinde olmayacağını taahhüt ve temin eder.

Kalite Hedefleri

Laboratuvarın kalite hedefleri aşağıdaki gibidir:
  • Ölçüm belirsizliğini en aza indirmek
  • Müşteri şikayetlerini %1'in altında tutmak
  • Bir yıl içerisinde gerçekleşen uygun olmayan deney işlerinin tüm işlere oranının %2'yi aşmamasını temin etmek