ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ve Misyonu

ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

Çevre Mühendisliği Bölümü, Ocak 1973' te Çevre sorunları ile ilgili büyüyen endişelere yanıt verebilmek ve su, hava ve toprak kaynaklarının en iyi şekilde geliştirilip yönetilmesi için ihtiyaç duyulan, profesyonel sorumlulukları üstlenebilecek kalifiye mühendisler yetiştirmek üzere kurulmuştur. İlk yıllarda lisansüstü düzeyde eğitim veren bölüm, 1978 yılında ilk lisans öğrencilerini kabul etmiş ve ilk mezunlarını 1982 yılında vermiştir.

Lisans programında öğrencilere su, hava, toprak kirliliği, doğal kaynakların kullanımı, geliştirilmesi ve yönetimi, evsel ve endüstriyel atıkların arıtılması vb. konularında hem geniş teorik bilgi verilmekte hem de pratik uygulamalar ile alt yapı oluşması sağlanmaktadır.

Lisansüstü programlara, Çevre Mühendisliği ya da diğer ilintili bazı mühendislik dallarından mezun olan adaylar kabul edilebilmektedir. Yüksek lisans ve doktora programlarının amacı iki yönlüdür. Bunlardan ilki, mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek Çevre ve mühendislik sorunlarının ortaya konulup çözülmesi için aktif araştırma ve teknoloji geliştirme programlarının oluşturulmasıdır. İkincisi ise, karmaşık Çevresel problemleri çözebilecek yüksek düzeyde bilgi donanımı ve beceriye sahip insan kaynağı sağlamaktır. Lisansüstü programlar, su temini, atıksu mühendisliği, hava kirliliği kontrolü, su kalitesi yönetimi, toprak ve yeraltı suyu kirliliği, Çevre modellemesi, Çevresel etki değerlendirme, Çevre mikrobiyolojisi ve biyoteknolojisi konularında yüksek düzeyde bilgi sahibi olma ve araştırma yapma imkanı sağlamaktadır.

Bölüm eğitim programı, sistematik olarak değerlendirme ve iyileştirmeden geçirilmektedir. Mezunların çalıştığı kurum, kuruluş ve şahıslar; mezunlar; eğitimine devam etmekte olan öğrenciler ve bölüm öğretim elemanlarının dahil edildiği bu süreçte, uluslararası normlar da gözönünde bulundurularak, eğitim programı bütünüyle değerlendirilmektedir. Bölüm eğitimi Mühendislik Fakültesi' nin eğitim kriterleri ile uyumlu olarak mezunlarının aşağıda sıralanan niteliklere sahip olmalarını hedeflemektedir:

 • Matematik, bilim ve mühendislik alanlarında edindikleri bilgileri uygulayabilmek,
 • Deneysel çalışmaları tasarlama ve uygulama bilgisine sahip olup aynı zamanda elde ettikleri verileri analiz edip yorumlayabilmek,
 • İhtiyaca yönelik sistemleri, bu sistemin parçalarını ve prosesi tasarlayabilmek,
 • Farklı disiplinlerden kişilerden oluşan takımlarda çalışabilmek,
 • Mühendislik problemlerini teşhis edip formüle edebilmek ve çözüm üretebilmek,
 • Mesleki ve ahlaki sorumluluklara sahip olmak,
 • Etkili biçimde iletişim kurabilmek,
 • Mühendislik çözümlerinin global ve sosyal bağlamdaki etkilerini anlayabilmek,
 • Hayat boyu öğrenmenin önemini kavramış olmak,
 • Yeni konuları takip edip, bunların mühendislik üzerine etkileri hakkında bilgi sahibi olmak.

ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü' nün Misyonu

"Endüstrinin ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik yüksek kalitede çevre mühendisliği eğitimini sağlamak, çevre biliminin ve mühendisliğinin temel prensiplerinin anlaşılması ve uygulanmasını geliştirmek, sürdürülebilir ekonomik gelişme çabalarının arttırılması ve devamlılığını sağlamak, toplumun genel değerlerini eğitim, araştırma ve halka yönelik programlar ile iyileştirmek" olarak tanımlanmıştır.

Çevre Mühendisliği Bölümü; lisans, yükseklisans ve doktora düzeylerinde eğitim vermektedir. Bu programlar, Çevre Mühendisliği eğitimindeki yenilikleri takip ederek tasarlanmakta ve bölüm misyonu doğrultusunda;

 • Temel bilimler ve Çevre Mühendisliğinin ana prensipleri ile donatılmış, teorik bilgi ve uygulama yetilerine sahip,
 • Hava, su ve toprak kaynaklarının mevcut ve gelecekteki yönetimi ve geliştirilmesi sırasında ortaya çıkabilecek çevre problemlerini tanımlayabilen ve çözümleyebilen,
 • Yüksek lisans seviyesinde güncel araştırmaları takip edebilen ve teknoloji geliştirme programlarında yer alabilen,
 • Farklı meslek gruplarından kişilerin oluşturduğu çalışma gruplarında etkin olarak yer alabilen ve bu gruplarda liderlik yapabilen,
 • Profesyonel ve ahlaki sorumluluklarının bilincinde

Çevre Mühendisleri yetiştirilmesi hedeflenmektedir.