Ardışık İnovatif bir Reaktör Konfigürasyonu (Sızdırma ve Yukarı Akışlı Çamur Yataklı) ile Organik Bazlı Evsel Katı Atıkların Yüksek Hızlarda Anaerobik Olarak Bozundurulması (High Rate Anaerobic Degradation of Organic Fraction of Municipal Solid Wastes in

Proje Yürütücüsü:Prof.Dr. Göksel N. Demirer
Destekleyen kuruluş:ODTÜ
Proje No:BAP - 2005-03-11-03, 2005
Proje Çalışanları:Dr. Tuba H. Ergüder, Timur Dunayev, Evrim Doğan
ÖZET

Bu projenin amacı, inovatif bir anaerobik proses konfigürasyonu ile yüksek katı madde içerikli organik bazlı evsel katı atıkların düşük bekleme sürelerinde anaerobik bozunmasını sağlayarak; organik asit ve biyogaz eldesi potansiyelinin araştırılmasıdır. Katı atık yönetiminde kullanılan başlıca yöntemlerden olan yakmanın; yüksek maliyet ve yol açtığı açabileceği hava kirliliği sorunları önlemeye yönelik önlemler bazında ülkemiz evsel katı atıkların yönetimi için uygun bir teknoloji olmamasıdır. Düzenli depolama yöntemi; ülkemiz için daha uygun bir evsel katı atık yönetim teknolojisi olmakla birlikte, biyogaz eldesi için uzun süreler gerektirmesi, küçük ölçekteki uygulama zorlukları, ortaya çıkabilen yüksek arazi maliyetleri, vb. nedenlerle ülkemizde evsel katı atık yönetimi için tek başına bir çözüm oluşturabilmekten uzaktır. Gereksinimi duyulan büyük arazi, yatırım vb. gerektirmeyen, ölçekten bağımsız olarak uygulanabilen ve yapılan yatırımları kısa sürede amorti edebilme potansiyeline sahip, katı atık yönetim teknolojilerinin geliştirilip, uygulanabilmesidir. Bu çerçevede önerilen projenin en önemli gerekçesi ülkemizde katı atık yönetiminde yaşanan sorunların çözümüne bir katkı sağlayabilmektedir.

Bu proje ile performansı geliştirilen anaerobik bozundurma prosesi, fekal koliformları, kokuyu, uçucu katıları, alıcı ortamlardaki oksijen ihtiyacını azaltmanın yanı sıra, nütrientlerin (azot ve fosfor) daha kolay geri kazanıma olanak veren bir kirlilik önleme yöntemidir. Bunun yanı sıra, organik atıkları atmosferik karbon miktarında net bir artışa yol açmadan biyogaz, fiber ve gübre gibi potansiyel satılabilir biyo-bazlı ürünlere çevirebilmesi sayesinde önemli ekonomik kazançlar sağlamaktadır. Dolayısıyla, anaerobik bozundurma fosil yakıtlardan elde edilecek enerjinin yerine bir alternatif sunduğu için atmosferdeki toplam karbon dioksit miktarının ve iklim değişikliği tehlikesinin azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda çalışılan proses konfigürasyonu (Sızdırma ve Yukarı Akışlı Çamur Yataklı Anaerobik Reaktör), organik bazlı evsel katı atıkların yönetimi için etkin bir alternatif sunabilme potansiyeline sahiptir.